פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה
בית המשפט המחוזי קבע, כי פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה ייפרס לצורך מס, לפי מספר שנות המס בגינן הוא ניתן, בהיותו הכנסת עבודה. המיסוי יישא ריבית והצמדה.
פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570