שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
בחוזר עדכון בדבר קולות קוראים פתוחים להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח במסגרת תכניות שיתופי פעולה בינלאומיות.
שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570