מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA
בחוזר עדכון אודות חוזר מס הכנסה 3/2017 העוסק בהבהרות בדבר אופן יישום הסכם ה-FATCA. החוזר נוגע למוסדות פיננסיים בישראל, ליחידים וישויות משפטיות להם חשבונות פיננסיים בישראל.
מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570