עמידה בחוקי המס הבינלאומיים
ניתוח הפעילות הבינלאומית של חברות ישראליות בחו"ל חיוני לצורך עמידה ברגולציה המיסויית ומזעור חבות המס שלהן, בישראל ובחו"ל. בחוזר יוצגו מספר דגשים במישור המיסוי הבינלאומי, אשר הקפדה עליהם חיונית בהקשר זה.
עמידה בחוקי המס הבינלאומיים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570