שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות
בחודש ינואר 2017, פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הטומנת בחובה שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי המשפיעים על חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות. בהצעה לתיקון מוצע להוסיף הכנסות נוספות שתסווגנה כהכנסה פאסיבית ובכך להגדיר חברות זרות נוספות כ"חברה נשלטה זרה".
שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570