נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת
בחוזר עדכון בדבר פרסומו של נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה, שפורסם על ידי האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל.
נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת
19/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570