תשלום אגרה שנתית לרשם השותפויות – הבהרה
ההודעה שפורסמה באתר רשם השותפויות היתה שגויה - סכומי האגרה השנתית לרשם השותפויות לשנת 2012, הנכונים מפורטים בחוזר.
תשלום אגרה שנתית לרשם השותפויות – הבהרה
15/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570