חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
בחוזר עדכון אודות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אשר מטרתו הינה להסדיר את ענף נותני שירותי המטבע וענף האשראי החוץ מוסדי. החוק ייכנס לתוקף בחודש יוני 2017 - לגבי נותני שירותי אשראי ולגבי נותני שירות בנכס פיננסי - בחודש יוני 2018.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570