החל משנת 2016, דוח תקופתי למע"מ ידווח על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט - באופן מקוון בלבד
על פי תקנות שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2016, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד.
החל משנת 2016, דוח תקופתי למע"מ ידווח על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט - באופן מקוון בלבד
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570